نوشتواره 1: میراث ایرانی تعاون و تعاونی

نوشتواره 1: میراث ایرانی تعاون و تعاونی

هرچه در گذشــتۀ اقوام و ملتها بیشــتر دقت میکنیم، نقش تعاون در حل مشــکلات و مســائل و بهبود زندگی آشــکارتر می‌شــود. همکاری‌های اجتماعی اصولا لازمۀ زندگی بشــری هســتند لیکــن این ضرورت در جوامــع مختلــف بــه دلیــل دارابــودن ســازمانها، نهادهــا و نظامهای اقتصــادی – اجتماعــی مختلف، لزومــا یکســان نیســت. در ایــران نیــز متناســب بــا نظــام اقتصــادی – اجتماعــی حا کــم، بــا انــواع خاصی از تعــاون و همــکاری مواجــه هســتیم که با دیگر اقــوام و ملل متفاوت اســت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *