مظلومی: فرآیند بیمه خودش نوعی تعاون است.

در مجموعه مصاحبه‌هایی که در رویداد کوپ‌استار با فعالان بخش تعاون و زیست‌بوم نوآوری انجام شده است، از ارتباط میان تعاون و نوآوری پرسیده‌ایم.

یونس مظلومی، مدیرعامل بیمه‌ی تعاون، فرآیند بیمه را نوعی تعاون می‌داند و در این مصاحبه در مورد نوآوری‌هایی که در دنیا در حوزه بیمه انجام شده‌است، اطلاعاتی می‌دهد. در ادامه از فعالیت‌های نوآورانه بیمه تعاون نیز خبر می‌دهد.