نشست های منتا
دیدار صمیمانه معاون امور تعاون جناب آقای مهندس مسکنی با اعضای مرکز نو آوری و توسعه تعاون ایران
درسواره های تعاون
برگذاری جلسات هم اندیشی مرکز نوآوری توسعه تعاون ایران
تعاونی پلتفرمی
کتاب «تعاونی پلتفرمی؛ چشم‌اندازی نو برای اقتصاد دیجیتال» رونمایی شد
Previous
Next
1
مرکز نوآوری​
1
واحد نوآور​
1
هسته نوآور​