روز گذشته آقای نوری معاون توسعه صادرات سازمان توسعه تجارت و آقای هاشمی مدیرکل توسعه تعاون وزارت تعاون، مهمان منتا بودند و پس از بازدید از بخش‌های مختلف منتا با حضور شتابدهنده‌ی صادراتی اگزه، به هم‌اندیشی و بررسی فرصت‌ها و امکانات گسترش صادرات کشور از گذر تعاونی‌ها پرداختند. این نشست نتایج خوبی داشت که قرار است با پیگیری دو طرف به زودی فرآیندهای کاری و عملیاتی مربوطه آغاز شود.

اگزه که از شتابدهنده‌های منتاست، در حال حاضر در حال پیشبرد فرآیندهای عملیاتی صادرات تعاونی‌ها به کشورهای مختلف است و در نظر دارد با همراهی سازمان توسعه تجارت، حوزه‌ی کاری خود را گسترش دهد.