متقاضی محترم درخواست شما به دست ما رسید. کارشناسان ما پس از بررسی و ارزیابی درخواست ارسالی، با شما تماس خواهند گرفت.