پس از سه دوره تمدید فراخوان مشارکت شتاب‌دهنده‌ها و به خاطر حجم بالای درخواست‌ها، فرآیند ارزیابی اولیه کمی زمان برد و سرانجام از دیروز فرآیند مصاحبه و ارزیابی حضوری شتاب‌دهنده‌ها آغاز شد. در پایان این ارزیابی‌ها، شتاب‌دهنده‌های برگزیده در منتا مستقر خواهند شد و با حمایت‌های منتا فعالیت خود را در تعامل با شبکه‌ی منتا در حوزه‌های مرتبط با تعاون و نوآوری توسعه می‌دهند.